Dezvăluirea Cuvintelor dau lumină Ioan 8:31

Dezvăluirea Cuvintelor dau lumină Ioan 8:31
Legea Adevărului absolut !

Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui!

Lecţia 4 Studiaţi Biblia & Quiz

Lecţia 4: ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU


Multe promisiuni şi multe profeţii din Vechiul Testament vorbesc despre Mesia, despre venirea lui Isus Hristos. Lecţia 3 a acoperit cele mai cunoscute fapte din viaţa lui Isus şi învăţăturile propovăduite de El. Lecţia de faţă va prezenta procesul lui Isus, moartea, învierea şi înălţarea Sa la ceruri unde Şi-a ocupat locul cuvenit, la dreapta Domnului şi de unde Îşi conduce Împărăţia.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Ioan 4:7-26: “… Eu care vorbesc cu tine, sunt Acela …”
Marcu 1:15: “Împărăţia lui Dumnezeu este aproape”
Matei 26:29: “… îl voi bea din nou cu voi în împărăţia Tatălui meu”
Ioan 18:36 “Împărăţia mea nu este din această lume”
Luca 22:66-70: “… va sta la dreapta Dumnezeului cel puternic”ÎMPĂRĂŢIA ESTE APROAPE

În versetele de mai sus se afirmă despre Împărăţie că este aproape, că va fi întemeiată curând însă, mai târziu, pe parcursul acestei lecţii vom face referire la alte versete care vor arăta despre Împărăţie că este pe cale de a fi instaurată sau care vorbesc despre Împărăţie la timpul prezent.
Acest lucru ne arată că în perioada de timp ce desparte aceste afirmaţii din Scripturi, Isus a instaurat cu adevărat Împărăţia Sa.

Oamenii din jurul Mântuitorului doreau să cunoască vremea în care El va domni peste Împărăţia Sa şi marea lor majoritate gândeau această Împărăţie ca pe un regat pământesc al israeliţilor. Ei nu au înţeles că Împărăţie lui Isus era menită să fie una de ordin spiritual, oferită tuturor oamenilor şi pe care El avea să o conducă din Ceruri.

Noi putem acum să privim înapoi, să revedem profeţiile Vechiului Testament, putem să ascultăm învăţăturile lui Isus pe care El le-a transmis în existenţa Sa pământească şi putem înţelege că acest minunat eveniment tocmai trebuia să aibă loc. El a însemnat cu adevărat o binecuvântare, după cum a fost promis, pentru toţi oamenii de pe pământ începând din acea zi până la sfârşitul timpului.JUDECATA LUI ISUS

Isus a ştiut că misiunea Sa pe pământ se va sfârşi, aşa că a început să-şi pregătească apostolii şi ucenicii pentru evenimentele care aveau să zguduie pământul şi care aveau să se petreacă în câteva zile.
Isus a preţuit foarte mult dragostea arătată de femeia care a vărsat parfum scump peste capul Său. El S-a referit la această întâmplare folosind cuvintele “gest frumos”, considerând că ea a făcut “o faptă bună” pentru Mântuitorul lumii. Pe de altă parte Isus era foarte trist la gândul că urma să fie trădat de Iuda.
PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Matei 26:6-13: “… în vederea îngropării Mele …”
Matei 26:20-25: “… unul dintre voi mă va vinde …”
Matei 26:36-45: “… sufletul meu este cuprins de tristeţe …”
Matei 26:47-67: “… cei care l-au arestat pe Isus l-au adus înaintea lui Caiafa …”
Matei 27:1-10: “… au hotărât să-l omoare pe Isus …”

Rugăciunile lui Isus către Tatăl Său sunt de asemenea triste.
El a luat pe cei mai apropiaţi dintre apostolii Săi în grădina Ghetsimani pentru a se ruga împreună. Isus I-a cerut Tatălui ca “paharul” sau osânda destinată Lui să fie evitată însă a adaugat “facă-se voia Ta, şi nu a Mea”, arătând prin aceasta dragoste şi supune faţă de Dumnezeu.
Arestul şi judecarea lui Isus înaintea Marelui Preot, Caiafa, a fost o farsă care ne dezvăluie minţile păcătoase ale conducătorilor evrei. Îl aveau înaintea lor pe Fiul lui Dumnezeu care pentru câţiva ani a trăit printre ei. Aflaseră cu toţi despre minunile făcute de Isus şi despre învăţăturile Sale dar şi-au închis minţile în faţa adevărului şi L-au condamnat pe Isus la moarte. Acelaşi fel de minţi închise îi ţin pe mulţi oameni din zilele noastre departe de acceptarea lui Isus.
Deoarece evreii se aflau sub ocupaţie romană, ei nu puteau să ducă la îndeplinire sentinţa astfel, L-au înfăţişat pe Isus guvernatorului roman. Pilat nu era convins de vinovăţia lui Isus şi de faptul că trebuia să moară însă, pentru a menţine liniştea şi pacea printre evrei, în cele din urmă, a fost de acord cu executarea lui Isus.
Pregătirile în vederea morţii prin răstignire au fost dureroase şi foarte umilitoare. La tristeţea lui Isus s-a adăugat şi faptul că ucenicii şi apostolii s-au lepădat de El. Mesia a trecut prin chinul judecăţii fără ca cineva să-şi arate dragostea sau compasiunea pentru El, cu excepţia Tatălui Său ceresc.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Matei 27:11-31: “… Îşi băteau joc de El …”
Luca 23:1-25: “… Răstigneşte-l! Răstigneşte-l!”RĂSTIGNIREA

Pe parcursul drumului de la Sala de Judecată a lui Pilat până la locul răstignirii, suferinţele şi umilinţa la care Isus a fost supus au continuat. Nu li s-a pus capăt nici atunci când El a fost înălţat sus pe cruce. Unul dintre criminalii răstigniţi alături de Isus L-a ridiculizat, de asemenea, în timp ce al doilea L-a dezaprobat pe întâiul arătând că, faţă de ei care-şi meritau pedeapsa, Isus era un om drept. Cel de-al doilea criminal i-a cerut lui Hristos să-şi amintească de el când va veni în Împărăţia Sa.
Din această remarcă este evident că acest al doilea criminal L-a recunoscut pe Isus drept Mesia. El i-a răspuns promiţându-i că va fi cu El în rai chiar în acea zi.
Isus şi-a văzut mama privind la suferinţele Sale. De pe cruce El a lăsat-o în grija lui Ioan. De asemenea, El s-a rugat “Tată iartă-I pentru că ei nu ştiu ce fac”. Aceste trei manifestări ale dragostei care au loc în ultimele minute ale vieţii Sale arată măsura sentimentelor lui Isus pentru toţi oamenii. După moarte, soldaţii I-au înţepat trupul cu o lance lăsând preţiosul Său sânge să se scurgă din trup. Acesta este punctul culminant al sacrificiului Său din iubire pentru om, sacrificiu făcut pentru păcatele tuturor oamenilor. Jertfa lui Isus a fost jertfa perfectă.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Luca 23:26-49: “… aminteşte-ţi de mine când vei veni în împărăţia Ta …”
Ioan 19:16-37: “S-a sfârşit”
ÎNGROPAREA LUI ISUS

Un om pe nume Iosif, membru al Consiliului, dar care nu a fost de acord cu sentinţa dată lui Isus, i-a cerut lui Pilat permisiunea să-L îngroape pe Isus.
El a fost ajutat de alţii şi trupul lui Isus a fost învelit întru-un giulgiu şi uns cu scumpe uleiuri înmiresmate. Ei au pus trupul lui Isus într-un mormânt nou care fusese săpat în stâncă într-o grădină. La sfârşit, o piatră mare a fost rostogolită peste intrarea în acel mormânt. Pilat a îndeplinit cererea evreilor de a pune o strajă alcătuită din soldaţi romani la mormântul lui Isus şi de a-l sigila pentru a împiedica mutarea trupului Său.ÎNVIEREA

În zorii primei zile a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Maria au mers la mormânt pentru a unge corpul celui mort.
Când au ajuns, piatra ce închidea mormântul era îndepărtată şi un înger le-a spus că Isus a înviat. Le-a mai spus, de asemenea, că Isus a plecat în Galileea unde îl vor vedea şi ele.
Învierea lui Isus Hristos a fost cel mai însemnat eveniment petrecut pe acest pământ de la începutul istoriei umanităţii şi până în prezent. Trebuie înţeles că Isus l-a învins pe Satan trăind o viaţă fără de păcat şi a învins în acelaşi timp moartea care a intrat în lume prin păcatul primului cuplu. Această înviere ne dă tuturor speranţa vieţii veşnice. Imaginaţi-vă bucuria pe care au simţit-o ucenicii aflând că Isus a înviat.
Pe parcursul următoarelor 40 de zile mulţi alţii L-au văzut pe Isus şi au vorbit cu El, nu în viziuni personale ci în grupuri de trei, patru, doisprezece şi chiar sute de oameni în acelaşi timp.
Mulţi dintre cei care s-au îndoit că Isus este Mesia s-au răzgândit după ce au fost martori la evenimentele care s-au succedat morţii lui, înţelegând că profetul din Nazaret a înviat cu adevărat.
Noua eră a dragostei iertătoare a lui Dumnezeu a început.
Nimic nu se va mai putea opune acum Împărăţiei lui Dumnezeu, nici chiar puterile diavolului şi ale morţii. A fost cu adevărat o victorie minunată! Acum noi avem un Mântuitor care a făcut sacrificiul suprem pentru păcatele noastre şi care a făcut posibil ca fiecare dintre noi să trăiască veşnic,

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Matei 28:1-20: “… a înviat dintre cei morţi …”
Luca 24:1-49: “… priviţi mâinile şi picioarele mele …”

ÎNĂLŢAREA LA CERURI

Apogeul celor trei ani de predicare a împărăţiei lui Dumnezeu, al morţii pe cruce urmată de învierea lui Isus, este atins atunci când Hristosul îşi binecuvântează ucenicii şi se înalţă la ceruri. El a lăsat discipolilor săi o sarcină foarte importantă care trebuie împlinită: “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile …” (Matei 28:19).

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Matei 28:16-20: “… botezându-i …”
Luca 24:50-53: “… s-a despărţit de ei şi a fost înălţat la ceruri …”
Faptele apostolilor 1:1-14: “… veţi primi putere când va veni Duhul Sfânt …”


ZIUA CINCIZECIMII

La cincizeci de zile după celebrarea Paştelui iudaic, sărbătoarea Cincizecimii a fost lăsată ca o zi a bucuriei, o zi de manifestare a recunoştinţei pentru recolta strânsă.
Toţi bărbaţii trebuiau să meargă la Templu, fapt care face ca israeliţii din toate seminţiile să fie prezenţi la această adunare anuală.
O astfel de zi a fost aleasă de Dumnezeu pentru a anunţa lumii Noua Împărăţie care va fi condusă de Isus. A fost alegerea ideală deoarece anunţul a fost făcut către evreii din toate seminţiile în acelaşi timp, iar aceia care nu au fost prezenţi au auzit de la israeliţii adunaţi în Ierusalim despre evenimentul care a avut loc.
Biblia ne spune că apostolii s-au umplut de Duhul Sfânt care S-a pogorât asupra lor permiţându-le să vorbească în limbile tuturor oamenilor pentru o mai bună răspândire a Cuvântului lui Dumnezeu. În acest mod, fiecare dintre cei prezenţi a avut posibilitatea să audă mesajul în limba-i maternă. Totul a început printr-un sunet puternic asemănător celui produs de un vânt care bate cu violenţă. Sunetul neobişnuit a strâns laolaltă mulţimea de oameni care aveau să fie martorii coborârii Duhului Sfânt.
Apostolul Petru s-a ridicat în picioare şi, alături de ceilalţi unsprezece a vorbit mulţimii în cuvinte minunate anunţând Creştinismul. Petru le-a amintit profeţiile legate de Noul Legământ: Mesia cel făgăduit, Domnul şi Împăratul. El şi-a încheiat cuvântarea cu “Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi “. (Fapte 2:36).
Cu siguranţă că oamenii care locuiau în regiunea Ierusalimului au povestit, celor care veneau din puncte mai îndepărtate, totul despre Isus menţionând şi despre crucificarea Sa. Probabil că principalul subiect de discuţie l-a constituit învierea lui Isus aşa că întreaga mulţime avea cunoştinţă despre cele întâmplate cu câteva săptămâni în urmă.
Atunci când oamenii au înţeles cum L-au tratat pe Isus, ei au întrebat “Ce trebuie să facem?” iar Petru le-a răspuns “Pocăiţi-vă şi botezaţi-vă fiecare dintre voi în numele lui Isus Hristos pentru ca păcatele voastre să fie iertate”. Cei care au acceptat sfatul lui Petru şi s-au botezat au fost adăugaţi de Dumnezeu grupului de creştini. Acest număr a atins aproape 3000 de persoane în acea primă zi, crescând cu fiecare nouă zi pe măsură ce şi alţi oameni primeau botezul.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Faptele apostolilor 2:1-41: “… pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi …”
După această dramatică prezentare în faţa întregii lumi, Creştinătatea devine în scurt timp o puternică forţă religioasă. În doar câţiva ani ea câştigă adepţi în toată lumea atunci ştiută. Aceşti primi creştini au devenit o familie, trăind şi practicând împreună credinţa. Ei îl lăudau pe Dumnezeu care îi eliberase de sub robia păcatului şi care le promisese viaţa veşnică alături de Sine, de Isus şi de Sfântul Duh. Din nou Dumnezeu Şi-a arătat minunata Sa dragoste faţă de toată creaţia.

În Faptele apostolilor 2:47 întâlnim o afirmaţie foarte importantă cu privire la acceptarea unui creştin în Împărăţia lui Dumnezeu. Se spune: “Şi Dumnezeu a adăugat la numărul lor pe cei care erau mântuiţi zi de zi”. Acesta este conceptul-cheie al creştinismului. Când un om împlineşte toate poruncile lui Dumnezeu, El îl adaugă la cei mântuiţi. Nu Petru i-a adăugat.
De asemenea, nu a existat un grup de oameni care să hotărască cine să fie adăugat şi cine nu.
Nu ei au decis să se înroleze în mişcarea numită Creştinism sau să devină membri ai unui oarecare grup religios, ci Domnul i-a adăugat la cei mântuiţi. Ei nu au devenit o parte a unui grup religios ci, mai degrabă, erau doar CREŞTINI adăugaţi la grupul celor mântuiţi de Însuşi Domnul Isus Hristos care conduce Împărăţia de pe tronul Său de la dreapta Tatălui.
Această procedură, această condiţie care trebuie împlinită pentru a deveni creştin nu a fost schimbată nicăieri în Biblie. Ea a fost stabilită în ziua Cincizecimii şi va rămâne ca atare până în ziua în care Domnul Isus va veni din nou pentru a-i lua pe cei pe care El i-a adăugat Împărăţiei Sale. Nici un om sau grup de oameni nu are autoritatea prin care să schimbe condiţiile de îndeplinit pentru a fi un adevărat creştin.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Faptele apostolilor 2:42-47: “Şi Domnul a adăugat la numărul lor …”
Faptele apostolilor 11:25,26: “Pentru prima dată ucenicii au fost numiţi creştini …”Pentru a întemeia Noua Împărăţie, puterile lui Satan şi blestemul păcatului şi al morţii trebuiau învinse.
Sacrificarea animalelor ca plată a păcatelor era imperfectă şi aproape că ea mergea în întâmpinarea păcatului însă toate acestea au avut loc până când un sacrificiu perfect a putut fi oferit.
Isus Hristos a fost sacrificiul perfect, fără de păcat oferit pentru a da tuturor oamenilor posibilitatea iertării păcatelor. Sângele lui Isus vărsat pe cruce a constituit sacrificiul perfect. Învierea Sa a învins moartea, iar înălţarea Sa la ceruri a pregătit calea pentru înălţarea noastră la ceruri în ziua Judecăţii.
Împărăţia lui Dumnezeu sau Împărăţia Cerurilor a fost tema centrală a învăţăturilor lui Isus. Ioan Botezătorul a făcut cunoscut că Împărăţia cerurilor “este aproape” sau pe cale de a fi întemeiată. Profeţiile Vechiului Testament au legat acest lucru de venirea lui Mesia. Noi putem astfel vedea înălţarea lui Isus la Ceruri.
Împărăţia lui Dumnezeu a fost întemeiată cu putere; ea are drept conducător un rege iubitor şi înţelept. Această Împărăţie ajunge la fiecare om care îl acceptă pe Isus Hristos drept Mântuitor. Harul mântuitor este oferit fiecăruia dintre noi fără nici o restricţie impusă de oameni sau de grupuri de oameni. Creştinismul, cetăţenia în Împărăţia lui Dumnezeu este universală, disponibilă şi la îndemâna tuturor. Nimic nu poate sta în calea acceptării ei de câtre noi.
După ziua Cincizecimii, despre Împărăţia lui Dumnezeu se spune că “este în fiinţă” deci la timpul prezent, pe când, înainte de această zi se vorbea despre Împărăţie la timpul viitor. Acest lucru face ca începutul Împărăţiei să fie datat în ziua Cincizecimii, atunci când apostolii au anunţat-o lumii.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
1 Tesaloniceni 2:10-12: “... care vă cheamă în Împărăţia Sa ...”
2 Tesaloniceni 1:3-5: “... veţi fi găsiţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu ...”
Romani 14:17,18: “... împărăţia lui Dumnezeu ... a celor drepţi ...”
Coloseni 4:11: “... lucrători alături de mine pentru Împărăţie ...”


Trebuie amintit un lucru foarte important referitor la Împărăţia lui Dumnezeu: cetăţenii acesteia trebuie să intre unul câte unul, nu în grup, aşa cum se aşteptau evreii.
Poarta Împărăţiei este îngustă, dar deschisă tuturor acelora care îndeplinesc poruncile lui Dumnezeu.
Împărăţia cerurilor este asemănată cu un grăunte de muştar care odată încredinţat pământului se înmulţeşte rapid. Există câteva varietăţi de muştar în Galileea care încep de la un grăunte mic şi cresc în tufe care uneori ajung la o înălţime de aproape patru metri. Aceasta ilustrează clar cum Împărăţia lui Dumnezeu a cunoscut o rapidă creştere pornind de la un început modest.


Pentru a vă putea verifica singuri cunoştinţele puteţi completa răspunsurile următorul test-Quiz.

CUVÂNTUL ADEVARULUI!

Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!

Viata aceasta trece trebuie să fi gata pentru vesnicie!

Daca timpul se sfarseste la saptezeci de ani ori la optzeci de ani ori oricand, ar fi intelept sa spunem si noi alaturi de psalmist: Invata-ne sa ne numaram bine zilele Psalmi 90:12