Dezvăluirea Cuvintelor dau lumină Ioan 8:31

Dezvăluirea Cuvintelor dau lumină Ioan 8:31
Legea Adevărului absolut !

Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui!

Lecţia 3 Studiaţi Biblia & Quiz

Lecţia 3: ISUS HRISTOS CA OM


Aşa cum am menţionat în Lecţia 2, profeţiile Vechiului Testament, vorbesc despre Mesia care va veni ca o binecuvântare pentru toţi oamenii, nu doar pentru poporul Israel. Această promisiune I-a fost făcută lui Avraam de câteva ori. De-a lungul timpului, începând cu Avraam şi până la venirea lui Isus Hristos, israeliţii L-au aşteptat cu nerăbdare pe Mesia promis.
Aceia care nu L-au recunoscut şi nu-L acceptă pe Isus drept Mesia mai aşteaptă şi astăzi un conducător.
În următoarele versete putem citi promisiunile făcute cu privire la venirea lui Isus Hristos:

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Geneza 18:17-19: “… toate popoarele vor fi binecuvântate prin el …”
Geneza 21:1-6: “… la timpul promis de Dumnezeu …”
Geneza 26:4,5: “… toate popoarele de pe pământ vor fi binecuvântate… “
Iov 19:25: “… Răscumpărătorul meu … se va ridica la urmă pe pământ …”


Există mulţi care au venit pretinzând că sunt Mesia însă nu au putut să demonstreze prin nimic acest lucru, dispărând astfel foarte repede din atenţia publicului.
Când privim viaţa lui Isus Hristos, povestea este diferită.
Dacă studiaţi viaţa Sa veţi vedea multe lucruri care demonstrează mai presus de orice îndoială că El este cu adevărat Mesia, Mântuitorul trimis de Dumnezeu să binecuvânteze toţi oamenii.
Lecţia de faţă va da o imagine de ansamblu asupra vieţii sale pe acest pământ.


NAŞTEREA LUI ISUS

Această binecunoscută poveste începe cu anunţul făcut de înger cum că Maria va naşte un fiu conceput prin intermediul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, fiu care va mântui poporul Sau de păcat. Aşa cum a fost promis, Isus S-a născut din fecioară. Naşterea Sa a avut loc la Betleem şi a fost recunoscut de îngerii care cântau “Slavă lui Dumnezeu în ceruri şi pace tuturor oamenilor pe pământ”.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Luca 2:8-20: “… vi s-a născut un Mântuitor …”
Matei 1:18 - 2:23: “… iar ei îl vor chema Emanuel …”

Biblia prezintă foarte puţin din viaţa copilului Isus. Ne este însă prezentat un eveniment care ne permite să aruncăm o privire asupra copilăriei Sale. Acest incident a avut loc când, împreună cu Maria şi Iosif, la vârsta de 12 ani, Isus a mers la Ierusalim, la Templu.
Citiţi, vă rog versetele următoare care se termină arătând că “Isus a crescut în înţelepciune”.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Luca 2:39-52: “… era plin de înţelepciune …”BOTEZUL LUI ISUS

Ioan, cunoscut şi sub numele de Ioan Botezătorul a fost un profet de la Dumnezeu născut în aproape acelaşi timp cu Isus.
El le spunea oamenilor să-şi schimbe felul de a trăi şi să se pregătească pentru venirea lui Mesia, eveniment care trebuia să aibă loc în curând, după spusele sale. Mulţi oameni au crezut mesajul lui Ioan şi au fost botezaţi de acesta în râul Iordan.
Într-o zi, Ioan l-a văzut pe Isus venind spre el şi, pe când acesta era încă în depărtare, Botezătorul a strigat: Priviţi, Mielul lui Dumnezeu care ia păcatul lumii”. (Ioan 1:29)

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Ion 1:19-34: “… acesta este Fiul lui Dumnezeu …”
Luca 3:21-23: “… Tu eşti fiul Meu pe care îl iubesc …”
Matei 3:1-17: “… şi a văzut Duhul lui Dumnezeu coborând …”ISPITIREA LUI ISUS

În marea Sa dragoste pentru om, Dumnezeu Şi-a trimis fiul pe pământ să trăiască la fel ca orice om şi să treacă prin încercările şi ispitele prin care trece fiecare dintre noi, astfel încât, Isus, ca Mijlocitor între noi şi Dumnezeu să înţeleagă, din propria-I experienţă problemele noastre.
După ce a fost botezat de vărul său, Ioan, Isus a mers în deşert pentru a fi ispitit de diavol. El a postit timp de patruzeci de zile şi abia apoi l-a întâlnit pe diavol care L-a ispitit în câteva ocazii diferite. Isus s-a opus diavolului şi I-a rezistat citându-I din Scriptură până când acesta l-a lăsat în pace. Ceea ce a făcut Isus când a fost ispitit este un exemplu bun şi pentru noi astăzi. Atunci când suntem ispitiţi, învăţăturile scripturilor ne vor da puterea de a rezista.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Matei 4:1-11: “… căci este scris …”
Luca 4:1-13: “… să nu-l ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău …”ALEGEREA APOSTOLILOR

Isus a ales 12 oameni care să-l ajute în munca sa pe pământ.
Ei au fost pregătiţi personal de Isus în timpul celor trei ani în care au fost împreună. El I-a pregătit fie conducătorii împărăţiei Sale pe care avea să o instituie abia la sfârşitul vieţii pe care a trăit-o pe acest pământ. Contrar aşteptărilor unora, aceşti oameni nu au fost aleşi dintre liderii religioşi ar acelor zile. Ei erau oameni obişnuiţi, pescari sau vameşi. Ei nu aveau o educaţie aleasă însă fiecare în parte avea calităţile dorite de Isus pentru un conducător al împărăţiei Sale.
Isus I-a modelat într-un grup deosebit, unit de legătura dragostei pe care Învăţătorul le-a cerut să o aibă unii pentru alţii. Singura excepţie a fost Iuda Iscarioteanul care L-a trădat pe Isus şi care a fost înlocuit cu Matia.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Marcu 3:13-19: “… I-a chemat pe cei care Îi dorea …”
Matei 4:18-22: “… veniţi după Mine, urmaţi-mă …”
Ioan 1:43-51: “… veţi vedea cerurile deschise …”ÎNVĂŢĂTURILE LUI ISUS DESPRE DRAGOSTE ŞI CERURI

În timpul celor trei ani în care Isus I-a învăţat pe oameni, El a schimbat lumea şi a influenţat vieţile celor care au trăit atunci şi chiar astăzi continuă să influenţeze vieţile noastre. Isus a proclamat principiile Creştinismului şi a adus lumii eliberarea faţă di păcat. Prin aceasta El a împlinit promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avraam, conform căreia întreaga lume va fi binecuvântată prin descendenţii lui.
Isus i-a impresionat pe oameni prin înţelepciunea, înţelegerea şi iubirea cu care le vorbea; ei nu mai ascultaseră până atunci pe nimeni atât de înţelept, de înţelegător şi plin de dragoste. Felul Său de a fi, de a se purta şi de a vorbi au fost descrise drept pline de graţie. Mesajul pe care Isus îl avea pentru oameni vorbea despre dragostea lui Dumnezeu pentru om, despre dragostea omului pentru Dumnezeu dar şi despre dragostea pe care fiecare om trebuie s-o poarte aproapelui său.
Isus îi învăţa pe oameni folosind metode diferite, mergând dintr-un loc într-altul şi amestecându-se printre ei. El răspundea întrebărilor lor profunde cu înţelepciune şi bunătate, micile poveşti pline de sensuri şi pildele pe care le folosea erau impresionante iar Predica de pe munte va rămâne pentru toate timpurile o predică minunată prin frumuseţea şi prin adâncimea învăţăturilor (Matei 5, 6, 7).
În aceasta, Isus a vorbit despre cum îţi poţi arăta dragostea în situaţiile vieţii de zi cu zi şi a explicat cum trebuie să fie o persoană pentru a intra în Ceruri.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Matei 4:23: “… predicând vestea bună a împărăţiei …”
Luca 4:22: “… uimiţi de cuvintele minunate …”
Luca 10:24-37: “… iubeşte pe Domnul Dumnezeul tău …”
Matei 5:1-7:29: “… mulţimile erau uimite de învăţăturile Lui …”PILDELE LUI ISUS

Poveştile simple dar pline de înţelesuri spuse de Isus s-au dovedit a fi modul cel mai eficace pentru a-I face pe oameni să înţeleagă principiile după care Dumnezeu vrea ca ei să se călăuzească.
Această lecţie va prezenta doar trei dintre pildele ui Isus.


PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Luca 15:1-7: dragostea lui Dumnezeu pentru om
Luca 8:4.15: dragostea omului pentru Dumnezeu
Luca 10:25-37: dragostea omului pentru om

Pilda oii rătăcite a fost spusă de Isus ca răspuns la unele critici pe care I le adresau fariseii. Ei se plângeau că Isus petrecea mult timp împreună cu păcătoşii însă Hristosul le-a arătat în mod clar că misiunea Sa pe pământ era să ajungă la cei păcătoşi şi să-I ajute. El a spus că “există mai multă bucurie în ceruri pentru un păcătos care se pocăieşte”. Iată deci ce înseamnă darul dragostei nesfârşite a lui Dumnezeu!
Această învăţătură este tot atât de adevărată astăzi cum era şi atunci când Isus le-a spus-o fariseilor, Există şi astăzi bucurie în cer când o persoană se pocăieşte de păcatele sale şi-L acceptă pe Isus drept Mântuitor. (Luca 15:1-7).

Pilda semănătorului a fost greu înţeleasă de cei care L-au auzit pe Isus spunând-o, chiar dacă ei ştiau ce înseamnă să semeni seminţe pe diferite tipuri de teren. Isus le-a explicat ucenicilor că pilda vorbeşte despre răsplata ce-i aşteaptă pe acei oameni care Îl iubesc pe Dumnezeu şi Îl asculta, pe aceia care aud Cuvântul lui Dumnezeu şi îi răspund cu propria lor dragoste.
Oamenii asemănaţi cu seminţele care cad pe teren plin de pietre sau printre spini sunt oamenii care nu răspund dragostei lui Dumnezeu cu propria lor dragoste pentru El. (Matei 13:1-9)

Pilda robului (slujitorului) nemilostiv din Matei 18:21-35 ne învaţă o lecţie deosebită despre dragostea omului pentru aproapele său.
Atunci când un slujitor l-a implorat pe rege să-I ierte o datorie foarte mare, regele a arătat dragoste şi milă faţă de el şi I-a anulat datoria. Acest slujitor însă, s-a întors spre un alt slujitor care îi datora, la rândul său, o sumă mică, şi I-a cerut sa-şi plătească datoria.
Când slujitorul din urmă nu a putut plăti, a fost aruncat în închisoare, dar regele a auzit despre cele întâmplate şi l-a chemat la sine pe primul slujitor zicându-I: “… slujitor rău … Eu ţi-am anulat datoria deoarece tu m-ai rugat. Nu ar fi trebuit oare să ai şi tu milă faţă de cel de lângă tine aşa cum eu am avut milă de tine?”
Slujitorul nemilostiv a fost aruncat în închisoare până a putut plăti.
Isus a spus: “Tot astfel se va purta şi Tatăl meu din ceruri cu voi dacă nu iertaţi din toată inima pe fraţii si surorile voastre”.

ISUS ÎŞI ARATĂ DRAGOSTEA PRIN MINUNI

După ce L-au ascultat şi L-au văzut, mulţi oameni L-au acceptat pe Isus drept Mesia, trimisul lui Dumnezeu însă majoritatea oamenilor aşteptau din partea sa dovezi în acest sens.
Minunile au servit acestui scop şi I-au dat de asemenea lui Isus posibilitatea să-şi arate compasiunea şi dragostea pentru cei mai puţin binecuvântaţi.
În timp ce făcea minuni, Isus îi învăţa pe oameni lecţii de o importanţă deosebită.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Ioan 4:46-54: vindecarea fiului nobilului
Luca 7:1-10: Vindecarea fiului centurionului
Luca 7:11-17: învierea dintre cei morţi a unui băiat
Luca 8:40-56: învierea unei fete şi vindecarea unei femei
DRAGOSTEA PENTRU TATĂL CERESC

Isus a vorbit deseori despre dragostea lui Dumnezeu pentru om şi despre lucrurile pe care Tatăl le-a făcut şi va continua să le facă spre a-Şi arăta această dragoste.
În Ioan capitolul 3 ne este prezentată vizita lui Nicodim, un membru al Consiliului Evreiesc care credea că Isus este “un învăţător care vine de la Dumnezeu”. Isus a discutat cu Nicodim despre dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi şi despre planul de mântuire pe care El l-a întocmit pentru om. În ultima parte a acestei discuţii Isus face binecunoscuta afirmaţie “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea …” explicând că Dumnezeu, prin dragostea Sa oferă viaţă veşnică tuturor celor care cred în Fiul Său.
Isus îi învaţă pe ucenici cum să se roage asigurându-I că Tatăl Său le va auzi rugăciunile şi, în dragostea Lui, se va îngriji de nevoile lor. Odată cu această promisiune, Isus vorbeşte despre iertarea pe care trebuie să o arătăm aproapelui nostru ca expresie a dragostei omului pentru om.

Isus spune ucenicilor să nu se îngrijoreze cu privire la nevoile lor fizice deoarece Dumnezeule va da tot ceea ce vor avea nevoie. Această promisiune este însă legată de nevoia de a “căuta mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Sa”. El scoate în evidenţă faptul că Tatăl Său ceresc le cunoaşte nevoile chiar înainte ca ei să le numească. Ei nu trebuie decât să-I ceară lui Dumnezeu în rugăciune, iar El îi va binecuvânta.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Ioan 3:16-18: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu …”
Matei 6:6-15: “… tatăl vostru ştie ce aveţi nevoie …”
Matei 6:25-34: “… căutaţi mai întâi împărăţia Sa …”
Matei 7:7-12: “… Cereţi şi vi se va da …”


INTRAREA TRIUMFALĂ

Mulţi oameni au văzut minunile lui Isus, au auzit învăţăturile Lui şi un număr mare de evrei au crezut că El este Mesia la sfârşitul celor trei ani de lucru pe pământ. Majoritatea evreilor însă aşteptau un conducător care să preia conducerea ţării şi care să-I elibereze de sub ocupaţia romană.
Chiar dacă Vechiul Testament vorbeşte despre o nouă Împărăţie care nu este “din această lume”, nici oamenii obişnuiţi şi nici liderii religioşi nu au înţeles ce fel de împărăţie va fi Împărăţia lui Isus. El a avut o intrare plină de triumf în Ierusalim şi prin aceasta a dat oamenilor ocazia de a-L recunoaşte drept Mesia şi de a-şi exprima în mod public credinţa în El ca trimis al lui Dumnezeu.
Isus a intrat în Ierusalim călare pe un măgar, aşa cum s-a profeţit despre el, în timp ce mulţimile strigau “Osana Fiul lui David” şi aruncau cu crengi în drumul său. Când a intrat în oraş urmat de mulţime, ceilalţi oameni au întrebat “Cine este acest om?” iar cei care-l urmau au răspuns zicând că el este “profetul din Nazaretul Galileei”.
Ajuns în Ierusalim şi intrând în zona Templului, Isus şi-a arătat nemulţumirea faţă de condiţia religioasă, morală a poporului său.
El a făcut un bici şi I-a alungat din templu pe aceia care schimbau bani şi pe vânzătorii de animale, afirmând: “Casa Mea se va numi o casă de rugăciune, dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari” (Matei 21:13).
Orbii şi şchiopii au venit la Isus şi El I-a vindecat în faţa oamenilor. Prin intrarea în Ierusalim, prin curăţirea Templului şi prin minuni, Isus le-a arătat conducătorilor religioşi şi maselor, puterea şi autoritatea Sa. Prin această apariţie publică El a dat poporului Israel posibilitatea să-L urmeze.
Deşi mulţi au crezut în Isus şi L-au urmat, preoţii şi conducătorii religioşi L-au respins. Acţiunile Sale în faţa oamenilor au fost prea mult pentru Marele Preot pentru a mai fi tolerate. Ei doreau să-şi păstreze puterea şi conducerea şi şi-au văzut poziţiile ameninţate aşa că au început să comploteze pentru a-L ucide pe Isus.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Matei 21:1-17: “Vedeţi, regele vine la voi …”
Marcu 11:1-10: “… Osana celui de sus”
Luca 19:28-48: “… voi nu aţi recunoscut timpul venirii lui Dumnezeu …”ISUS ÎNVAŢĂ DESPRE SLUJIREA ÎN DRAGOSTE

Una dintre cele mai frumoase lecţii pe care Isus le-a dat-o apostolilor a fost despre cum îşi pot arăta, prin slujire, dragostea ce o au unul pentru celălalt.
Această lecţie este prezentată în Ioan 13 unde putem vedea cum Isus arata măsura dragostei Sale faţă de apostoli printr-un act de slujire plin de smerenie. El a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor săi. Acest gest era un act obişnuit de ospitalitate dar care, în mod normal era înfăptuit de sclavi atunci când un călător obosit intra ca oaspete într-o casă. Era un gest binevenit atâta timp cât în acea vreme oamenii mergeau foarte mult pe jos şi aveau picioarele obosite şi prăfuite.
Isus le-a spălat picioarele şi apoi I-a întrebat pe ucenici dacă au înţeles de ce El, Învăţătorul a făcut acest serviciu plin de smerenie. Le-a explicat celor pe care îi iubea că pentru a fi mare trebuie mai întâi să fii dornic să-l slujeşti pe cel de lângă tine chiar dacă această slujire necesită multă smerenie şi chiar umilinţă, cum ar fi în cazul spălării picioarelor.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Ioan 13:1-17: “… adevărata măsură a dragostei sale …”
Marcu 10:42-45: “… Fiul omului nu a venit să fie slujit …”Pentru a vă putea verifica singuri cunoştinţele puteţi completa răspunsurile următorul test-Quiz.


CUVÂNTUL ADEVARULUI!

Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!

Viata aceasta trece trebuie să fi gata pentru vesnicie!

Daca timpul se sfarseste la saptezeci de ani ori la optzeci de ani ori oricand, ar fi intelept sa spunem si noi alaturi de psalmist: Invata-ne sa ne numaram bine zilele Psalmi 90:12