Dezvăluirea Cuvintelor dau lumină Ioan 8:31

Dezvăluirea Cuvintelor dau lumină Ioan 8:31
Legea Adevărului absolut !

Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui!

Lecţia 8 Studiaţi Biblia & Quiz

Lecţia 8: SĂ-ŢI DAI VIAŢA LUI ISUS


Expresia “să-ţi dai viaţa lui Isus” a fost interpretată în diferite moduri de grupurile religioase. Lecţia de faţă va vorbi despre ceea ce ne învaţă Biblia cu privire la acest subiect deoarece este foarte important pentru noi să cunoaştem exact care sunt instrucţiunile lui Dumnezeu în această problemă. Este un subiect delicat unde nu putem urma învăţăturile oamenilor.
...Nu orişicine Îmi spune <<Doamne! Doamne!>> va intra în Împărăţia cerurilor, ci acela care face voia Tatălui Meu care este în ceruri”. (Matei 7:21)
Putem observa de aici că vor fi multe persoane care îl vor privi pe Isus ca pe Domnul vieţii lor, dar ele nu vor fi acceptate de El deoarece nu au urmat, nu au pus în practică ceea ce Dumnezeu le cere să facă pentru a fi mântuiţi. Tocmai de aceea este important să înţelegem “voia lui Dumnezeu” şi să ştim exact ce ne învaţă Biblia despre acest subiect.
Isus Hristos şi Dumnezeu iubesc fiecare bărbat şi femeie şi, bineînţeles şi tu eşti inclus aici. Eşti foarte important pentru Isus, iar El vrea ca tu să-I dai viaţa ta, să I-o dăruieşti. Aşa cum s-a arătat în lecţia trecută, 2 Petru 3:9 spune că El este răbdător cu voi şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să cină la pocăinţă”. Isus ne priveşte pe fiecare în parte, nu ne priveşte ca pe un grup şi fiecare dintre noi trebuie să ne dăruim viaţa lui Isus.
Harul mântuitor al lui Dumnezeu se întinde spre fiecare dintre noi, indiferent de păcatele noastre: “Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, că Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre”. (Matei 11:28-29) Nici o altă invitaţie nu putea fi oferită mai frumos!
Această minunată promisiune vine să ne amintească de harul mântuitor al lui Dumnezeu care este oferit fiecăruia dintre noi. Pentru a-l primi nu trebuie să facem decât voia lui Dumnezeu, iar întrebarea logică urmează: “Care este voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi?” Ei i se adaugă “Cum poate cineva să dea viaţa sa lui Isus?”



VOIA LUI DUMNEZEU PENTRU NOI

Noul Testament conţine multe exemple unde oamenii şi-au pus aceste întrebări şi au primit un răspuns divin. Deşi Dumnezeu oferă mântuirea în mod liber şi gratuit fiecărui om, este evident că omul trebuie să facă ceva pentru a fi considerat “potrivit” pentru darul lui Dumnezeu. Înainte însă de a corbi despre mântuire trebuie să ne oprim puţin asupra păcatului pentru a vedea de ce avem nevoie de mântuirea faţă de păcatele noastre.
Păcatul este o încălcare a legii lui Dumnezeu. Cuvântul “păcat” înseamnă “a greşi ţinta” sau a eşua în încercarea de a trăi după voia Domnului.
Voia lui Dumnezeu este ca noi să trăim liberi faţă de păcat. Acesta ar trebui să fie ţelul şi ţinta noastră.
Păcatul se datorează influenţelor lui Satan, care “se ceartă” cu Dumnezeu pentru sufletele noastre: “Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui ... ca să puteţi sta împotriva uneltirilor Diavolului”. (Efeseni 6:10,11)
Există două tipuri de păcate: active şi pasive. De-a lungul Noului Testament, Hristos interzice anumite lucruri cum ar fi: idolatria, ura, adulterul, crima, minciuna şi multe alte păcate “active”. Păcatul pasiv are loc atunci când un om neglijează să facă voia Domnului.
Spre exemplu, un om bun, de o moralitate deosebită păcătuieşte totuşi în mod “pasiv” atunci când nu face ceea ce Dumnezeu a poruncit cu privire la mântuirea unei persoane: “Căci dacă acel cuvânt vestit prin îngeri era neclintit şi dacă orice abatere şi orice neascultare primea o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare?” (Evrei 2:2,3) Dumnezeu ne cere cu siguranţă să avem un trai moral, însă ne spune în acelaşi timp că pentru a primi mântuirea trebuie să facem anumite lucruri.
Nu putem să nu luăm în seamă aceste cerinţe necesare mântuirii şi iertării păcatelor noastre.


INTRAREA PĂCATULUI ÎN LUME

Dumnezeu a creat această lume fără durere, îngrijorare, păcat sau moarte. Adam şi Eva trăiau o viaţă minunată în Grădina Edenului. Ei trăiau în linişte, în fericire şi se bucurau de o relaţie directă cu Dumnezeu, creatorul lor. Dumnezeu a arătat o dragoste deosebită pentru creaţia Sa şi se îngrijea de ei.
El le-a cerut doar un singur lucru: să nu mănânce din pomul cunoştinţei binelui şi a răului aşa cum ne arată Geneza 2:17.
Dumnezeu i-a avertizat că vor muri dacă vor mânca acest fruct.
În Geneza 3 păcatul a intrat în lume. Satan, sub forma unui şarpe, i-a spus Evei că nu va muri dacă va mânca fructul oprit. Eva a văzut că fructul era “bun de mâncat” şi “o plăcere pentru ochi” şi că ar putea “face pe cineva înţelept”. Ea a cedat ispitei şi a mâncat fructul, chiar i-a dat şi lui Adam din el. Atunci li s-au deschis ochii şi au văzut că erau goi. Este pentru prima dată când ei au înţeles răul şi binele.
Când Dumnezeu a venit în grădină, Adam şi Eva s-au ascuns – prima lor despărţire de Dumnezeu fiind marcată astfel. Dumnezeu a blestemat şarpele, a pus un blestem şi asupra Evei, dar şi asupra lui Adam (Evei i-a dat durere, iar lui Adam luptă fizică, muncă).
Din acest moment, cei doi au început să îmbătrânească şi să fie supuşi morţii. Ei au fost alungaţi din grădina minunată şi astfel păcatul a intrat în lume. De atunci încoace, toată omenirea suferă datorită faptului că Adam şi Eva au încălcat legea lui Dumnezeu.
“De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, căci toţi au păcătuit”. (Romani 5:12)



TOŢI AU PĂCĂTUIT

Cine poate spune că nu a eşuat niciodată în a face vreo faptă bună sau că este complet liber de orice păcat moral?
“Aşa cum este scris: Nu este nici unul drept, nici unul măcar”. (Romani 3:10)
“Dacă zicem că n-avem păcat ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios, drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate”. (1 Ioan 1:8,9)

Ce putem face însă în cazul ignoranţei, necunoaşterii?
Faptele apostolilor 17:30,31 arată că: “Dumnezeu, trecând cu vederea timpurile de neştiinţă, porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a randuit o zi în care va judeca după dreptate pământul locuit, prin Omul pe care L-a rânduit şi despre care a dat tuturor o dovadă de netăgăduit prin faptul că L-a înviat dintre cei morţi.
La judecata finală, atît omul bun cât şi cel neştiutor, necunoscător, nu vor fi fără vină înaintea lui Dumnezeu, ci numai aceia care au împlinit poruncile lui Dumnezeu. În această viaţă păcatul ne desparte du Dumnezeu şi dacă nu este iertat, el ne va despărţi de Dumnezeu şi în veşnicie.


PRIN HRISTOS, OMUL ESTE IERTAT

Isus Hristos a avut o viaţă perfectă pe acest pământ, El s-a situat mai presus de orice păcat. “El n-a făcut păcat şi în gura Lui nu s-a găsit viclenie”. (1 Petru 2:22)
Hristos a murit pe cruce ca un criminal de rând suferind pedeapsa pentru păcat. De ce? Viaţa perfectă a lui Isus şi moartea pe care nu o merita au fost sacrificiul fără de păcat, jertfa fără ce păcat care a fost oferită pentru păcatele omului.
El a purtat păcatele noastre în Trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcat, să trăim pentru dreptate ...”. (1 Petru 2:24)

“În El avem răscumpărarea, prin sângele Său, iertarea păcatelor după bogăţiile harului Să pe care le-a răspândit din belşug peste noi, în orice înţelepciune şi pricepere”. (Efeseni 1:7,8)
Aceasta este binecuvântarea care a fost promisă pentru toţi oamenii şi care trebuia să vină prin sămânţa lui Avraam. Ce dar minunat! Dumnezeu oferă omului păcătos dreptatea câştigată de Hristos. Omul are acum mijloacele necesare pentru a învinge păcatul in această viaţă şi posibilitatea de a fi iertat pentru fiecare păcat.
Dragostea arătată prin sacrificiul lui Hristos ar trebui să atragă la Dumnezeu pe toţi oamenii şi să aprindă în ei dorinţa de a-L iubi şi de a-L asculta: “Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. În aceasta este iubirea, nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu ci că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca ispăşire pentru păcatele noastre”. (1 Ioan 4:9,10)
Avem astfel un exemplu perfect de urmat în încercarea noastră de a trăi vieţi fără de păcat. Prin harul mântuitor al lui Dumnezeu ne putem ridica acum deasupra păcatului, urmând exemplul lui Isus.
Prin învierea lui Hristos avem siguranţa vieţii veşnice în ceruri.
Dacă Hristos ar fi rămas în mormânt, dacă Hristos nu ar fi biruit moartea, atunci speranţa ar fi murit odată cu El. Însă, aşa cum Hristos a fost ridicat din mormânt, tot astfel şi Creştinii vor fi ridicaţi în slava cerului. Ce dar minunat! Mântuirea este cu siguranţă mai de preţ decât toată bogăţia şi plăcerile lumii.
Ea este un dar de la Dumnezeu pentru tine!
“Căci prin Har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu: nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost creaţi în Hristos Isus pentru fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte, ca să umblăm în ele”. (Efeseni 2:8-10)



PREDAREA TOTALĂ

Biblia ne spune că mântuirea îl costă pe om o predare totală: Nefiind capabil să se mântuiască, omul trebuie să se predea total Mântuitorului său. El trebuie să considere slujirea lui Dumnezeu ca fiind mai presus de câştigurile financiare, de familie şi de orice altceva în această viaţă:
“Apoi a zis tuturor: Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va mântui”. (Luca 9:23-24)
Există multe persoane în Noul Testament care şi-au dat seama de păcatul din vieţile lor şi care au primit un răspuns de la Dumnezeu atunci când au dorit acest lucrul.
Vom privi câteva dintre aceste exemple pentru a înţelege ce ni se cere nouă astăzi. Ele sunt scrise în cartea Faptele apostolilor, numită câteodată şi cartea convertirilor. În aceste relatări putem să observăm anumite lucruri care s-au întâmplat în viaţa fiecăruia dintre ci.

1. Au auzit vestea bună a mântuirii oferite de Hristos.
2. Au crezut că Isus este Fiul lui Dumnezeu, trimis pentru a-L mântui pe om.
3. Au văzut că păcatul exista în viaţa lor şi s-au pocăit de acesta.
4. Au mărturisit public credinţa lor în Isus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu şi intenţia lor de a-L urma.
5. Au fost botezaţi (cufundaţi) în apă pentru iertarea păcatelor ridicându-si apoi din “mormântul de apă” născuţi din nou, creştini.



EXEMPLE DE CONVERTIRI LA CREŞTINISM

În timp ce citiţi aceste şapte exemple de convertire la Creştinism, observaţi vă rog ce s-a întâmplat în fiecare caz în parte. Veţi observa că punctul culminant al fiecărei convertiri este botezul în numele lui Isus Hristos. Observaţi de asemenea că au existat şi alte lucruri înaintea botezului, cum ar fi auzirea mesajului, acceptarea mesajului, conştientizarea păcatului şi mărturisirea publică a credinţei persoanei respective.
Unele dintre aceste acţiuni le putem deduce, chiar dacă nu sunt afirmate individual. Deoarece şi noi suntem sub acelaşi Legământ făcut de Dumnezeu pentru toţi oamenii, putem accepta că aceste lucruri sunt necesare şi pentru mântuirea noastră astăzi.
Deoarece multe lucruri se spun astăzi privind mântuirea, este foarte important să citim aceste versete păstrând o atitudine deschisă şi punând de-o parte toate ideile preconcepute şi prejudecăţile.
Trebuie să avem curajul de a accepta doar învăţăturile Bibliei fără adăugiri sau nesocotiri ale unor părţi dacă dorim să beneficiem în urma acestui studiu al Cuvântului li Dumnezeu.
“Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă vestească o altă evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am vestit-o noi, să fie anatema”. (Galateni 1:8)

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Faptele apostolilor 2:1-41: “... cei care au auzit mesajul au fost botezaţi ...”
Faptele apostolilor 8:12: “... dar când au crezut ... au fost botezaţi ...”
Faptele apostolilor 8:26-39: “... şi Filip l-a botezat ...”
Faptele apostolilor 16:11-15: “... dacă mă consideri credincios ...”
Faptele apostolilor 16:22-34: “... ce să facem, să fim mântuiţi? ...”
Faptele apostolilor 18:4-11: “... mulţi dintre Corintenii care au crezut ...”

Dumnezeu şi-a arătat dragostea minunată oferind, prin har, tuturor posibilitatea mântuirii. În schimbul acesteia, ne putem arăta şi noi dragostea pentru El ascultându-I poruncile şi îndeplinindu-le.
Isus afirmă clar acest lucru în Ioan 14:15 şi 23 “Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele ... : Dacă Mă iubeşte cineva, va păstra învăţăturile Mele. Tatăl Meu va veni la el şi noi vom locui în el”. Deşi mântuirea vine prin harul lui Dumnezeu, (nu putem să o câştigăm sau să o merităm) avem obligaţia de a păzi poruncile Lui.
Acum când avem Biblia, mesajul complet al lui Dumnezeu pentru om, trebuie să studiem pentru a afla voia lui Dumnezeu pentru noi.
Citirea Bibliei, faptul că o auzim predicată face să crească credinţa noastră în Dumnezeu. Acest lucru este arătat şi în romani 10:17 “Astfel, credinţa vine din auzirea Cuvântului”.
Nu este minunat că avem mesajul lui Dumnezeu pentru noi legat într-o carte disponibilă fiecăruia dintre soi spre a fi studiată? Nu trebuie să fim astfel dependenţi de învăţăturile oamenilor, Biblia este la îndemâna tuturor.

După ce am citit poruncile lui Dumnezeu care ne cer să ne schimbăm modul de a fi, să alungăm păcatul din viaţa noastră şi să dăm vieţile noastre lui Isus, putem s ne uităm la noi şi să ne pară rău de păcatul nostru. “Căci întristarea după voia lui Dumnezeu lucrează o pocăinţă spre mântuire şi pentru care nu este regret; pe când întristarea lumii lucrează moarte”. (2 Corinteni 7:10)
A te pocăi înseamnă a gândi în mod diferit, înseamnă să avem alte valori în viaţă. Această nouă concepţie asupra vieţii vine în urma studierii Cuvântului lui Dumnezeu, în urma creşterii în credinţă şi în urma înţelegerii lucrării harului Său care ne mântuie de păcate.
“... pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în Ceruri, dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în Ceruri”. (Matei 10:32-33) Acest verset scoate în evidenţă faptul că credinţa noastră în Isus trebuie să fie publică, cunoscută. Trebuie să spunem celor din jur că dorim să Îl urmăm pe Isus: “Căci în inima ta crezi şi eşti îndreptăţit şi prin mărturisirea cu gura ajungi la mântuire”. (Romani 10:10)
În fiecare caz de convertire pe care l-aţi citit, botezul este punctul culminant al paşilor făcuţi de om pentru a ajunge mântuit şi pentru a fi adăugat Bisericii. În faptele apostolilor 2:38, Petru a spus “Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi fiecare dintre voi în numele lui Isus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre”. Botezul este poruncit de Dumnezeu ca un semn al credinţei noastre şi ca un act simbolic de spălare a păcatelor. Isus spune în Ioan 3:5 “Adevărat vă spun că un om nu poate intra în Împărăţia cerurilor decât dacă este născut din apă şi din Duh”.

Botezul este o îngropare şi o înviere din mormânt este simbolic, moartea, îngroparea şi învierea lui Isus, aşa cum ne este explicat în Romani 6:3-5: “Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi pentru Hristos Isus am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul pentru moarte am fost îngropaţi împreună cu El pentru ca, după cum Hristos a înviat dintre cei morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să umblăm în înnoire de viaţă. În adevăr, dacă am fost identificaţi cu El printr-o asemănare cu moartea Lui, vom fi una cu El şi în înviere”.
Există astăzi multe învăţături despre botez. Unele grupuri folosesc acest act simbolic pentru a marca intrarea intr-o denominaţiune, altele l-au eliminat sau au schimbat modul de realizare al lui, trecând de la cufundarea în apă la stropirea cu apă sau la turnarea apei pe capul persoanei în cauză. Nimic din toate acestea nu se aseamănă învăţăturilor biblice şi sunt în mod clar adăugiri făcute de oameni.
Cufundarea în apă a fost practicată până în secolul al XIV lea când un grup religios a recunoscut stropirea sau turnarea apei drept substituire. Acesta este doar un exemplu pentru a vedea cum oamenii au schimbat porunca Domnului. Dacă credem însă că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi credem că Isus este Fiul lui Dumnezeu, cu siguranţă că dorim să ne supunem în totalitate prin pocăinţă şi botez.

ESTE NUMELE TĂU ÎN CARTEA VIEŢII?

Filipeni 4:3 “... cu Clement şi cu ceilalţi lucrători împreună cu mine, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieţii ...”.
Faptul că avem numele înscrise în cartea vieţii ne dă posibilitatea de a avea părtăşie cu ceilalţi creştini, de a ne adresa direct lui Dumnezeu în rugăciune, de a ne închina lui Dumnezeu şi de a avea harul lui Dumnezeu care ne iartă de păcate.
În ziua Judecăţii însă, ne va permite accesul în ceruri.
Putem afla dacă numele nostru este scris în Cartea Vieţii privind învăţăturile biblice în acest sens. În studiul acestei cărţi, al acestui curs aţi auzit vestea bună a evangheliilor.
Crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu?
Te-ai pocăit de păcatele din trecut?
Ai fost botezat “în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh?” (Matei 28:19)
Trăieşti o viaţă în credinţă şi mergi la adunarea creştinilor pentru a te închina lui Dumnezeu?
Dacă ai făcut toate aceste lucruri şi stai departe de învăţăturile false, atunci poţi fi sigur că numele îţi este scris în Cartea Vieţii.
Citiţi vă rog Faptele apostolilor 9:1-19 şi 22:1-16.
Aceste versete prezintă convertirea lui Saul care mai târziu a ost numit Pavel, un apostol special ales de Dumnezeu pentru a duce Vestea cea Bună printre Neamuri. Pe drumul Damascului, el a avut o viziune şi a vorbit cu Dumnezeu primind instrucţiunea să meargă în Damasc să-l întâlnească pe Anania. Saul avea o viaţă deosebită însă numele său nu fusese încă scris în Cartea Vieţii.
Anania i-a redat, printr-o minune vederea lui Pavel însă acesta nu a fost încă mântuit. După cum Anania spune în Faptele apostolilor 22:16 “Ce mai aştepţi? Ridică-te şi fii botezat pentru spălarea păcatelor, în numele Său”.
Mulţi oameni spun că ar dori să fie convertiţi precum Pavel şi acest lucru este posibil.

Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, este “viziunea” noastra iar Dumnezeu ne vorbeşte prin ea. Afirmaţia lui Anania este pentru fiecare dintre noi: “Ce mai aştepţi? Ridică-te şi fii botezat, spală-ţi păcatele şi cheamă numele Său”.

Aşa cum Saul a fost mântuit, harul lui Dumnezeu este pentru oricine din lume, oferind oamenilor mântuirea şi viaţa veşnică în ceruri.



Pentru a vă putea verifica singuri cunoştinţele puteţi completa răspunsurile următorul test-Quiz.

CUVÂNTUL ADEVARULUI!

Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!

Viata aceasta trece trebuie să fi gata pentru vesnicie!

Daca timpul se sfarseste la saptezeci de ani ori la optzeci de ani ori oricand, ar fi intelept sa spunem si noi alaturi de psalmist: Invata-ne sa ne numaram bine zilele Psalmi 90:12