Dezvăluirea Cuvintelor dau lumină Ioan 8:31

Dezvăluirea Cuvintelor dau lumină Ioan 8:31
Legea Adevărului absolut !

Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui!

Lecţia 7 Studiaţi Biblia & Quiz

Lecţia 7: TRIUMFUL CREŞTINISMULUI


După învierea Sa, Isus s-a arătat în repetate rânduri atât apostolilor cât şi altor oameni. Pe parcursul uneia dintre aceste apariţii, El se afla împreună cu apostolii pe Muntele Măslinilor. Pe când le vorbea încă, Isus s-a ridicat printre nori lăsându-i pe apostoli cu privirea aţintită spre cer. “Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis: <<Bărbaţi galieeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus care s-a înălţat la cer din mijlocul vostru va veni înapoi în acelaşi fel cum L-aţi văzut plecând>>. (Fapte apostolilor 1:10, 11)
Începând cu acea zi creştinii s-au uitat întotdeauna la ceruri şi s-au întrebat când şi cum va veni din nou Isus Hristos pe pământ.
Cea de-a doua venire a lui Isus a constituit un subiect frecvent în învăţăturile apostolilor şi a fost de multe ori discutată în scrierile lor insuflate de Duhul. Chiar Isus a vorbit apostolilor despre a doua venire a Sa spunând că mai întâi El trebuie să plece pentru ca să pregătească un loc pentru ei în “Casa Tatălui Meu”. (Ioan 14:2)
Biblia ne vorbeşte foarte mult despre această temă, însă multe lucruri au rămas încă nedezvăluite, nedescoperite.
Vom încerca să trecem în revistă faptele cunoscute şi vom enumera câteva din lucrurile mai puţin cunoscute. În acest studiu nu ne vom apleca asupra multor speculaţii făcute de oameni asupra unor fapte necunoscute. Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu nu ne descoperă anumite lucruri, trebuie să acceptăm că acestea au fost considerate de Dumnezeu ca nefiind necesare pentru mântuirea noastră, iar speculaţiile asupra lor sunt lipsite de orice valoare.
Pare a fi o înţelegere universală între cercetătorii Bibliei asupra faptului că Isus Hristos va veni din nou.
Un dezacord se manifestă însă atunci când se iau în considerare învăţăturile Bibliei cu privire la soarta celor fără de credinţă şi păcătoşi. Vom vorbi însă despre acest lucru într-o secţiune viitoare a acestui studiu.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Ioan 14:1-10: “Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine”
1 Tesaloniceni 4:13 - 5:10: “... vom fi răpiţi ...”
1 Petru 1:3-9: “... mântuirea sufletelor noastre ...”CÂND VA VENI DIN NOU ISUS?

Întrebarea de mai sus este o întrebare logică şi a fost pusă încă de pe timpul în care Isus s-a înălţat la ceruri cu promisiunea de a se reîntoarce. Timpurile stabilite de oameni pentru această întoarcere au venit şi au fost uitate dovedind adevărata afirmaţia biblică potrivit căreia “cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl”. (Marcu 13:32)
Atunci când oamenii spun că ei cunosc când Isus va veni din nou, se dovedesc prin această afirmaţie profeţi mincinoşi.
Sunt însă prezentate în Biblie câteva lucruri despre a doua venire pe care le vom discuta. Pavel le spune tesalonicenilor că el nu le va scrie în legătură cu “timpurile şi perioadele” deoarece ei ştiu deja că Domnul va veni “precum un hoţ în noapte”.
Acelaşi comentariu este făcut în 3 Petru: “Dar ziua Domnului va sosi precum un hoţ; Cerurile vor dispărea cu un trosnet, iar elementele aprinse de mare căldură se vor topi şi pământul, cu toate lucrările de pe el, vor fi arse”. (2 Petru 3:10)
Cea de-a doua venire a Mântuitorului va fi văzută de toţi oamenii şi va implica toată creaţia. În Apocalipsa 1:7 ni se spune “Iată că El vine pe nori şi orice ochi îl va vedea, chiar şi cei care l-au străpuns...”. Acest eveniment nu va fi o întâmplare neobişnuită pentru oamenii care ştiu ce va fi. Faptul că îl vom vedea pe Domnul venind, fie că suntem vii, fie că suntem morţi, şi dacă vom mai fi atunci pe pământ, sunt concepte – cheie.
Isus nu numai că va fi văzut de toată lumen, dar va fi şi auzit de noi toţi: “Căci Însuşi Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh şi astfel vom fi întotdeauna cu Domnul”. (1 Tesaloniceni 4:16,17)
Sfârşitul acestui pământ şi al vieţilor noastre pământeşti va veni însoţit de cea mai spectaculoasă etalare a măreţiei divine ce a fost vreodată văzută sau auzită de om.
Imaginaţi-vă sunetul ce surprinde lumea, pământul arzând, măreţia lui Hristos venind pe nor, vizibil pentru fiecare dintre noi.
Vom auzi vocea unui arhanghel, sunetul trompetei lui Dumnezeu şi vom vedea măreţia şi grandoarea oştilor îngereşti. Acest eveniment va avea loc, aşa cum ne este arătat în Matei 16:27 “pentru că Fiul Omului va veni în Slava Tatălui Său, cu îngerii Săi şi va răsplăti pe fiecare după faptele lui”.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
2 Petru 3:8-19: “... dar noi aşteptăm ceruri noi ...”
1 Tesaloniceni 4:13-18: “şi astfel vom fi cu Domnul pentru totdeauna ...”
2 Tesaloniceni 1:5-10: “... la descoperirea Domnului Isus ...”DE CE VA VENI ISUS DIN NOU?

Scopul primei veniri a lui Isus pe pământ a fost să cunoască viaţa ca fiinţă umană, să aleagă pe aceia care îi vor răspândi învăţăturile după plecarea Sa şi să moară pe crucea Calvarului ca jertfă pentru păcatele tuturor oamenilor.
Prin învierea Sa, El a învins moartea şi a instaurat Împărăţia lui Dumnezeu. Isus a venit pe pământ, aşa cum a fost promis, şi a împlinit toate profeţiile făcute cu privire la viaţa Sa. El a adus tuturor oamenilor Noul Legământ, o nouă şi mai apropiată relaţie cu Dumnezeu.
Slava lui Dumnezeu a fost făcută cunoscută oamenilor, iar harul lui Dumnezeu a ajuns acum la fiecare dintre noi dându-ne speranţa vieţii veşnice alături de Creator, în Ceruri.
Isus a părăsit pământul cu promisiunea că se va întoarce. El va veni din nou să învie pe cei morţi, păcătoşi şi sfinţi deopotrivă, în aşteptarea judecăţii de apoi.
După judecată, atât cei drepţi cât şi cei nedrepţi îşi vor primi răsplata pentru veşnicie “Pentru că toţi vom apare înaintea scaunului de judecată al lui Isus”. (2 Corinteni 5:10)
Această Judecată înfăptuită de Isus atunci când va veni din nou va fi momentul separării binelui de rău, va fi timpul când celor drepţi li se vor deschide cerurile, iar cei nedrepţi vor cunoaşte locul chinului fără sfârşit. Fericiţi şi plini de bucurie vor fi credincioşii care vor fi răsplătiţi cu casa lor în ceruri. Când aceste lucruri se vor fi împlinit, timpul se va sfârşi, lumea va fi distrusă şi Împărăţia va fi predată Tatălui.
Acesta va fi însă un timp al măreţiei divine care întrece puterea de descriere a cuvintelor; va fi cea mai înaltă expresie a dragostei şi îndurării lui Dumnezeu faţă de credincioşi.

Învăţăturile Bibliei cu privire la cea de-a doua venire a lui Isus sunt de fapt cea mai minunată speranţă de alinare pe care o putem avea în această viaţă plină de necazuri, neîmpliniri şi durere. Nu a existat nici durere, nici moarte în Grădina Edenului până ce Satan şi păcatul nu şi-au făcut apariţia. Nici în ceruri nu va exista durere sau lacrimi deoarece Satan şi puterea sa vor fi trecute. Având la vază aceste două adevăruri noi trebuie să legăm suferinţele şi moartea noastră direct de lucrarea lui Satan.
Înţelegând acest lucru putem privi biruitori spre ceruri, putem accepta moartea ca pe o victorie indiferent de cum sau când vine ea, Toate acestea însă doar dacă suntem încrezători în Isus.
Când comparăm această viaţă cu locul din ceruri, cu locul bucuriei depline alături de Dumnezeu, Hristos şi Sfântul Duh, alături de îngeri şi de toţi cei mântuiţi, moartea este cu adevărat o victorie măreaţă pentru toţi creştinii.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
1 Corinteni 15:22-28: “... în Hristos, toţi vor învia ...”
2 Timotei 4:1-8: “... cununa neprihănirii ...”
2 Corinteni 4:16 - 5:10: “... nu vom pierde speranţa ...”

ORAŞUL SFÂNT

Când plănuim să ne mutăm într-un oraş nou, dorim să ştim tot despre acesta. Citim, privim fotografii şi întrebăm oamenii care au fost în acel oraş cum este de fapt acolo. Dorim să ştim cum este clima, lucrurile care ne fac viaţa mai uşoară şi ce fel de activităţi sunt practicate. Din moment ce ne pregătim mutarea în Rai, aceleaşi întrebări trebuie să fie puse.
Biblia ne spune multe despre Rai, însă, întrucât noi nu am văzut niciodată ceva asemănător slavei Oraşului Sfânt, o parte a descrierilor este făcută la figurat. Nu există cuvinte pentru a reda “magnificul” iar minţile noastre nu pot înţelege pe deplin minunatele bucurii oferite de Ceruri.

Apostolul Ioan, pe când se afla exilat în Patmos a avut o viziune care l-a călăuzit atunci când a scris cartea Apocalipsa. În Apocalipsa găsim multe referinţe care ne dau totuşi o imagine (imperfectă) asupra Raiului. Capitolul 21 începe cu afirmaţia “Atunci am văzut ceruri noi şi un pământ nou”. Ioan continuă prin a spune că omul va locui cu Dumnezeu, care, va şterge orice lacrimă din ochii lui; acolo nu va mai fi moarte, scrâşnete, plâns sau durere fiindcă au fost înlăturate. Totul va fi nou şi toată această bucurie desăvârşită va fi moştenită de cei ce sunt credincioşi şi drepţi în această viaţă.
Această relatare despre Oraşul Sfânt ne arată cum măreţia lui Dumnezeu îl fac să strălucească ca pe un giuvaer de preţ.
Folosind limbajul figurativ, revelaţiile despre paradis continuă cu descrierea grandorii zidurilor, porţilor şi fundaţiei acestuia.
Ni se explică apoi de ce acest oraş nu are un Templu, Domnul Dumnezeul atotputernic şi Mielul Sfânt fiind acest Templu.
Oraşul este luminat de Slava lui Dumnezeu aşa că noaptea nu există.
Nimic impur nu va intra în Oraşul Sfânt, ci doar aceia ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieţii.
Capitolul 22 al Apocalipsei continuă cu descrierea râului de limpezimea cristalului prin care curge apa vieţii şi care este mărginit de pomi ai vieţii, plini de roadă pe ambele maluri. Acest capitol ne vorbeşte, de asemenea, despre slujitorii lui Dumnezeu, care vor domni pe vecie. Este o imagine care prin frumuseţe depăşeşte puterea noastră de înţelegere.
Una dintre principalele activităţi descrise ca fiind practicate în Paradis, este minunata şi continua adorare a lui Dumnezeu.
În Apocalipsa 19 această adorare, această închinare este descrisă ca un sunet produs de o “mare mulţime”, sunet care se aseamănă cu bubuitul tunetului şi care strigă “Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru atotputernic domneşte. Să ne bucurăm şi să-L slăvim!”
Imaginaţi-vă valul de emoţie ce va pătrunde pe fiecare dintre cei care iau parte la o asemenea închinare înaintea Dumnezeului Atotputernic!
În Luca 19:17, în Pilda talanţilor se face o afirmaţie cu privire la autoritatea sau responsabilitatea care va fi exercitată în ceruri: “Bine rob bun, fiindcă ai fost credincios în puţine lucruri, primeşte cârmuirea peste zece cetăţi"
Acest lucru nu ne dă nici o idee cum slujitorii îşi vor putea exercita autoritatea însă pilda ne oferă o indicaţie clară că vor exista diferite niveluri de responsabilitate. Acelaşi gând este cuprins în Matei 25:21: “... Bine rob bun şi credincios. Ai fost credincios în puţine lucruri, te voi înălţa peste multe lucruri. Intră în bucuria Stăpânului Tău”. Ce lucru minunat ar fi să auzim acest lucru!
Privind în viitor, un lucru de aşteptat cu nerăbdare este comuniunea cu drepţii tuturor vremurilor. Gândiţi-vă că apostolii, dar şi alţi oameni ai credinţei, bărbaţi şi femei menţionaţi în Biblie care au părăsit această lume vor fi acolo împreună cu cei din familia dumneavoastră care au plecat mai devreme.
Ca o încheiere a acestor gânduri asupra a ceea ce vom face în Paradis, iată un citat din cartea lui Richard Baxter scrisă în 1600 şi intitulată “Odihna fără de sfârşit a sfinţilor”: “O, binecuvântată odihnă din sclavia păcatului, dar nu de la închinarea către Domnul; binecuvântată dispariţie a suferinţei şi neîmplinirii, şi permanentizare a alinării! O, binecuvântată zi când mă voi odihni cu Dumnezeu, când îmi voi găsi odihna în cunoaştere, dragoste, bucurie şi rugăciune, când sufletul meu perfect şi trupul meu, în mijlocul perfecţiunii se vor bucura de Dumnezeu; când Dumnezeu cel ce este dragostea însăşi mă va iubi cu dragoste dumnezeiască, pentru totdeauna, după cum şi dragostea mea îi va fi dăruită pe vecie, revărsându-şi peste mine bucuria şi încântarea pe care le va regăsi în închinarea mea”.
Această scriere este bazată pe Ţefania 3:17.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Apocalipsa 21:1-22:5: “... El va şterge orice lacrimă ...”
Luca 19:11-19: “... vei stăpâni zece oraşe ...”
Matei 25:14-23: “... împărtăşiţi bucuria stăpânului ...”ZIUA JUDECĂŢII

Biblia conţine multe referinţe la ziua judecăţii în care fiecare bărbat şi femeie care au trăit pe pământ va sta în faţa scaunului de Judecată al lui Dumnezeu. În revelaţiile făcute în cartea Apocalipsei capitolul 20:11-15 despre această zi se arată că “morţi mari şi mici” vor sta înaintea măreţului Tron alb şi o carte a vieţii va fi deschisă şi fiecare persoană va fi judecată potrivit cu ceea ce scrie în ea. Aceasta este fără îndoială o privire vizionară, în viitor, cu oameni din toate timpurile stând înaintea Scaunului de Judecată. Întorcându-ne la promisiunea Noului Legământ care este menţionată în Evrei 8:7-13 aflăm că sub noua lege Dumnezeu promite că “le voi ierta nelegiuirile şi nu Îmi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor”. Înţelegem de aici că atunci când suntem iertaţi, păcatul este şters din Cartea Vieţii şi nu va sta împotriva noastră la Judecată.
Ziua Judecăţii va pune capăt morţii; sufletele noastre vor trăi veşnic în paradis sau în iad. Apocalipsa spune “Apoi moartea şi infernul au fost aruncate într-un lac de foc”. Prin această promisiune ştim sigur că moartea şi Satan vor fi despărţiţi de cei drepţi pe vecie. Povestea se continuă cu enunţarea celui mai înspăimântător lucru din întreaga Biblie: “Dacă numele cuiva nu a fost găsit în cartea vieţii, acest om va fi aruncat în lacul de foc”. (Apocalipsa 20:14, 15)
A fi socotit printre cei pierduţi va fi cea mai mare dintre toate tragediile.
În Luca 16, povestea omului bogat şi a lui Lazăr arată cum Lazăr, cerşetorul s-a întins la poarta casei unui om bogat cerând să fie hrănit cu mâncarea care se aruncă. După un timp însă, atât Lazăr cât şi omul bogat au murit, primul mergând în sânul lui Avraam, iar cel de-al doilea mergând în Iad unde a fost supus chinurilor.
Văzându-l pe cerşetor în alinarea Paradisului, omul bogat a cerut ca Lazăr să fie trimis “să-şi moaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba căci grozav sunt chinuit de văpaia aceasta”.
Avraam i-a explicat că pe timpul vieţii omul bogat a avut parte de lucruri bune pe când cerşetorul i-au fost cunoscute doar cele rele; acum între ei se afla o prăpastie pentru a împiedica trecerea dintr-o parte în alta.
Omul bogat a dorit ca Lazăr să meargă la fraţii săi şi să-i avertizeze, însă, Avraam, i-a răspuns că dacă aceştia nu ascultă de Moise şi de profeţi, cum vor urma ei spusele cuiva dintre cei morţi?
Această pildă este un exemplu grăitor al afirmaţiei potrivit căreia cei drepţi vor fi separaţi de cei păcătoşi şi adevereşte faptul că în Iad păcătoşii vor trăi groaznice suferinţe. (Luca 16:19-31)
Altă imagine, conţinută în Evrei 10:26-31 spune că există “o aşteptare plină de teamă a judecăţii şi a focului nemilos” pe care o trăiesc toţi cei care au respins mântuirea oferită de Isus Hristos.
2 Petru 2:4 ne spune din nou, într-un mod dramatic cum Dumnezeu îi va proteja pe cei drepţi şi îi va condamna la chinurile iadului pe aceia care nu s-au pocăit şi nu şi-au schimbat căile. În 2 Tesaloniceni 1:5-10 mesajul este “Dumnezeu găseşte că este drept ... la descoperirea Domnului Isus din cer, într-o flacără de foc, să pedepsească pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos”.
Măreţia paradisului este atât de impunătoare şi minunată pe cât de grea este suferinţa îndurată în Iad. Biblia nu oferă un tărâm de mijloc. Ne vom petrece veşnicia fie în Paradis, fie în Iad.
Soarta noastră va fi pecetluită la moarte, iar sentinţa va fi pronunţată în Ziua Judecăţii.
“Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţelor Lui, cum cred unii, ci are o îndelungată răbdare pentru noi şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă”. (2 Petru 3:9)

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Apocalipsa 20:11-15: “... O altă carte a fost deschisă ...”
Luca 16:19-31: “... acum el este mângâiat aici, iar tu eşti în agonie ...”
Evrei 10:26-31: “... ci doar o aşteptare plină de teamă”
2 Tesaloniceni 1:5-10: “... Ei vor fi pedepsiţi ...”
2 Petru 2:4-10: “... dacă Dumnezeu nu a cruţat pe îngeri ...”

Pentru a vă putea verifica singuri cunoştinţele puteţi completa răspunsurile următorul test-Quiz.CUVÂNTUL ADEVARULUI!

Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!

Viata aceasta trece trebuie să fi gata pentru vesnicie!

Daca timpul se sfarseste la saptezeci de ani ori la optzeci de ani ori oricand, ar fi intelept sa spunem si noi alaturi de psalmist: Invata-ne sa ne numaram bine zilele Psalmi 90:12